PL EN
Reguły etyki
 
Reguły etyki w publikacjach
 • Czasopismo Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo podejmuje działania na rzecz przestrzegania reguł etyki w publikacjach naukowych zgodnie z wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce oraz Committee on Publication Ethics.
 • Redakcja przestrzega kodeksu postępowania i wskazówek dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.
 • Zgodnie z postępowaniem w sprawie zgłaszania, recenzowania i publikowania prac naukowych w czasopismach Redakcja wymaga od autorów i recenzentów przestrzegania wytycznych dotyczących najlepszych praktyk związanych z etycznymi zachowaniami w publikacjach naukowych.
 • Redakcja zobowiązuje autorów zamieszczenia w artykule informacji na temat wkładu merytorycznego, rzeczowego lub finansowego poszczególnych podmiotów, które przyczyniły się do powstania artykułu oraz realizowanych projektów w ramach, których powstał artykuł.
 • Jeśli w zgłoszonym artykule zachodzi podejrzenie wystąpienia nierzetelności naukowej dotyczącej zjawiska plagiatu, ghostwriting lub guest authorship, Redakcja podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałego problemu, przy czym w pierwszej kolejności poprosi Autora/Autorów o ustosunkowanie się do postawionych zarzutów.
 • W przypadku potwierdzenia nierzetelności naukowej Redakcja podejmie dalsze czynności związane z jej ujawnieniem, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.


Obowiązki Autorów
 • Autorzy powinni zagwarantować, iż nadesłany artykuł jest oryginalny i nie narusza praw autorskich innych osób, a jeśli wykorzystali pracę innych osób, to zostało to odpowiednio przytoczone.
 • Autorzy powinni upewnić się, że prawidłowo uznali pracę innych osób, a także powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.
 • Informacje uzyskane prywatnie przez Autorów z rozmowy, korespondencji lub dyskusji z osobami trzecimi nie mogą być wykorzystywane ani zgłaszane bez wyraźnej, pisemnej zgody ze źródła.
 • Autorzy nie powinni wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie świadczenia poufnych usług, takich jak recenzowanie czy wydawanie opinii do wniosków o dofinansowanie prac chyba, że uzyskali wyraźną pisemną zgodę ich Autorów.
 • Autorzy powinni zagwarantować, że nadesłany artykuł nie był opublikowany i nie jest przewidziany w chwili obecnej do publikacji w innym czasopiśmie.
 • Autorzy powinni zagwarantować, że posiadają odpowiednie uprawnienia od swoich pracodawców i / lub instytucji finansujących do publikacji wyników badań.
 • Autorzy powinni ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego dla pracy, w tym numer dotacji lub inny numer referencyjny, jeśli taki istnieje.
 • Jako autorzy artykułu mogą być wymienione tylko osoby spełniające kryteria autorstwa, tzn. osoby, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie, zbieranie danych lub analizę czy interpretację badania, zredagowali artykuł lub skorygowali go pod kątem ważnych treści intelektualnych, widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.
 • Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania.
 • Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w prace zgłoszone w artykule, takie jak pomoc techniczna, pomoc w pisaniu i redagowaniu, wsparcie ogólne, ale nie spełniają kryteriów dotyczących autorstwa, nie mogą być wymienione, jako autor, ale mogą być wymienione w części „Podziękowania” po ich pisemnej zgodzie na ujawnienie imienia i nazwiska.
 • Autorzy są zobowiązani do współpracy w procesie oceny przedstawianej treści, niezwłocznego odpowiadania na prośby i komentarze Redaktorów bądź Recenzentów.
 • Autorzy powinni być przygotowani, w razie konieczności do dostarczenia wszelkich danych związanych z ich pracą.
 • Jeśli Autorzy odkryją istotne błędy lub nieścisłości w swoich własnych opublikowanych pracach, ich obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redakcji czasopisma i współpraca z nią w celu skorygowania pracy w formie erraty lub wnioskowanie o wycofania pracy.
 • Jeśli Redakcja otrzyma informację od osoby trzeciej, że opublikowany materiał zawiera znaczący błąd lub nieścisłość, to obowiązkiem Autorów jest natychmiastowe jego poprawienie lub wnioskowanie o wycofanie pracy.
 • Jeżeli praca obejmuje chemikalia, procedury lub sprzęt, które stwarzają zagrożenia związane z ich używaniem, Autorzy muszą wyraźnie zidentyfikować je w artykule.


Obowiązki Recenzentów
 • Jeżeli Recenzent nie może z różnych powodów przeprowadzić procesu oceny artykułu lub wie, że jego szybka weryfikacja będzie niemożliwa powinien odrzucić zaproszenie do recenzji i natychmiast poinformować o tym Redakcję, aby umożliwić sprawne skontaktowanie się z alternatywnymi Recenzentami.
 • Każdy zaproszony Recenzent, który ma konflikt interesów z którymkolwiek z Autorów lub z instytucją związaną z powstaniem pracy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję i odmówić wykonania recenzji.
 • Recenzent powinien zachować poufność wszelkich informacji zawartych w recenzowanym artykule, nie powinien pokazywać go ani omawiać z innymi osobami chyba, że jest upoważniony do tego przez Redaktora Naczelnego. Dotyczy to również Recenzentów, którzy odrzucili zaproszenie do wzięcia udziału w recenzji pracy.
 • Recenzent musi upewnić się, że Autorzy uznają wszystkie źródła danych wykorzystanych w opracowaniu, wszelkie podobieństwo pomiędzy treścią artykułu, a innymi opublikowanymi pracami powinien natychmiast zgłosić Redaktorowi Naczelnemu.
 • Recenzent powinien przeprowadzić ocenę przedstawionej pracy w sposób obiektywny oraz przedstawić sformułowane uwagi w sposób jasny wraz z argumentami wspierającymi, aby Autorzy mogli je wykorzystać do ulepszenia nadesłanego materiału.


Obowiązki Redaktorów
 • Redaktorzy mają obowiązek oceny nadesłanych prac bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne, filozofię polityczną czy przynależność instytucjonalną Autorów, decyzje dotyczące publikacji nie mogą być również określane przez politykę rządów lub jakichkolwiek innych agencji poza samym czasopismem.
 • Redaktorzy gwarantują, że każdy artykuł jest wstępnie oceniany wyłącznie na podstawie kryteriów takich jak: zgodność z tematyką czasopisma, przygotowanie edytorskie na podstawie instrukcji dla Autorów, wymagana objętość, oryginalność pracy, informacja o zduplikowaniu pracy, informacja o nienaruszeniu praw autorskich osób trzecich oraz wartość merytoryczna artykułu.
 • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Redaktorzy mają obowiązek skierowania artykułu, do co najmniej dwóch recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie.
 • Redaktorzy mają prawo do odrzucenia artykułu niezgodnego z tematyką czasopisma, zduplikowanego, przygotowanego niezgodnie z instrukcją dla Autorów czy o objętości większej niż wymagana oraz artykułu, który nie uzyskał pozytywnych recenzji.
 • W przypadku uzyskania przez artykuł jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redaktorzy są zobowiązani do uzyskania dodatkowej opinii.
 • Redaktor Naczelny ma decydujący głos odnośnie treści redakcyjnej czasopisma oraz terminu publikacji.
 • Redaktor Naczelny jest ostatecznie odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z artykułów nadesłanych do czasopisma zostanie opublikowany, w oparciu o zatwierdzenie danej pracy, jej znaczenie dla badaczy i czytelników, komentarze recenzentów oraz wymogi prawne, jakie są obecnie obowiązujące w odniesieniu do zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.
 • Redaktorzy w procesie akceptacji i przygotowania pracy do publikacji nie mogą ujawniać nikomu informacji o przesłanym artykule, z wyjątkiem odpowiednich Autorów i Recenzentów.
 • Redaktorzy gwarantują, że nie wykorzystają niepublikowanych informacji ujawnionych w przesłanym materiale do własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody autora, uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane przez Redaktorów w wyniku obsługi rękopisu są traktowane, jako poufne.
 • W przypadku, jeśli pomiędzy którymś z Redaktorów a Autorem artykułu wystąpi konflikt interesów, praca będzie oceniana wstępnie przez innego Redaktora, z którym nie zachodzi konflikt interesów.
 • Redakcja podejmie odpowiednie działania, gdy pojawią się obawy natury etycznej dotyczące przedłożonego materiału lub opublikowanego artykułu, a każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania publikacyjnego będzie rozpatrywany i ujawniany.


Obowiązki Wydawcy
 • W przypadku domniemanego lub udowodnionego nadużycia naukowego, oszukańczej publikacji lub plagiatu, Wydawca ma obowiązek, w ścisłej współpracy z Redakcją, podjęcia działania w celu wyjaśnienia sytuacji i zmiany danego artykułu, obejmuje to szybką publikację erraty, wyjaśnienia lub wycofania przedmiotowej pracy.
 • Wydawca wraz z Redakcją jest zobowiązany do podejmowania rozsądnych kroków w celu identyfikowania i uniemożliwienia publikacji prac, w których doszło do nierzetelności naukowej.
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214