PL EN
RODO
 
Informacja dotycząca RODO dla Autorów i Recenzentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, Nr 119.1 z późn. zm.) (dalej RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. ( Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

• Administratorem danych osobowych autorów oraz recenzentów jest Politechnika Częstochowska z siedzibą w Częstochowie, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa (RODO PCz).
• Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Częstochowskiej jest mgr Mariola Ptaszek (e-mail: iodo@pcz.pl).
• Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów związanych z publikacją artykułów w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Seria Budownictwo.
• Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz prawo do dostępu do ich treści, a także prawo do ich sprostowania lub usunięcia, przeniesienia do innego administratora, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jak również uzyskania informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dotyczą.
• Dane osobowe powierzone Redakcji czasopisma Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Seria Budownictwo będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z oceną i publikacją artykułów w czasopiśmie.
• Planowanym okresem przechowywania powierzonych danych osobowych jest okres działalności czasopisma.
• Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania dotyczącego obsługi czasopisma w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.
• Powierzone dane osobowe nie będą przekazane innym instytucjom, organizacjom i podmiotom gospodarczym w kraju oraz poza jego granicami.
• Powierzone dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską narusza obowiązujące przepisy RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214