PL EN
Modernization of facades in public buildings on the example of “Politechnik” Club of Czestochowa University of Technology
 
More details
Hide details
Publication date: 2019-07-08
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2017;23(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214