PL EN
Informacje dla Recenzentów
 
 • Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje dwóch niezależnych Recenzentów z poza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 • W przypadku tekstów w języku angielskim, co najmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.
 • Redakcja wybiera Recenzentów według tematów przedstawionych w artykule przesłanym do publikacji.
 • Autor lub Autorzy publikacji nie znają tożsamości recenzenta (single-blind review).
 • Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia lub związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 • Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszego procesu wydawniczego jest uzyskanie dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji.
 • W przypadku, gdy artykuł wymaga wprowadzenia znaczących zmian, tekst jest wysyłany do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta.
 • W przypadku uzyskania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji zostaje powołany dodatkowy Recenzent.
 • Dwie negatywne recenzje są podstawą do odrzucenia artykułu.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji, którą otrzymują do wglądu po zatajeniu nazwiska Recenzenta.
 • Autorzy powinni odnieść się do uwag Recenzenta i niezwłocznie zwrócić poprawiony tekst.
 • Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 • Lista Recenzentów jest udostępniona raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214