PL EN
Informacje dla Autorów
 
Informacje ogólne
 • Artykuły niezgodne z tematyką czasopisma bądź zduplikowane oraz przygotowane niezgodnie z instrukcją dla Autorów nie będą przyjmowane.
 • Artykuł należy przygotować w języku angielskim lub rosyjskim.
 • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania, jego oryginalność oraz zamieszczone informacje czy ewentualne podziękowania.
 • W przypadku wykorzystywania fragmentów innych publikacji, Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody na ich wykorzystanie w artykule.
 • Autorzy gwarantują, że mają odpowiednie upoważnienie od swoich pracodawców lub instytucji finansujących badania do opublikowania wyników pracy.
 • Redakcja stosuje zaporę „ghostwriting” oraz „guest authorship”, wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
 • Artykuł należy przesłać do redakcji online przez stronę internetową czasopisma.
 • Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację oraz umieszczenie w wersji elektronicznej (plik pdf) na stronie internetowej czasopisma.
 • Warunkiem publikacji jest złożenie przez Autora/Autorów oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich i oryginalności pracy na formularzu dostępnym na stronie czasopisma.
 • O kolejności publikacji poszczególnych tekstów decyduje kolejność zakończenia ich procesu wydawniczego (uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, terminowego nadesłania poprawionego tekstu po uwagach recenzentów przez Autora oraz wykonanie korekty technicznej i językowej) oraz waga i aktualność poruszanej w artykule tematyki.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych w tekście.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
 • Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy. Koszt publikacji jednego artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT. Opłatę jest wnoszona po uzyskaniu pozytywnych recenzji na podstawie faktury wystawionej przez Redakcję.


Przebieg procesu wydawniczego
 • Wstępna weryfikacja nadesłanego materiału przez Redaktora Naczelnego i Redaktorów tematycznych na podstawie zgodności z tematyką czasopisma i instrukcją dla Autorów, oryginalności pracy, informacji o zduplikowaniu pracy oraz informacji o nienaruszeniu praw autorskich osób trzecich.
 • Sprawdzenie informacji na temat wkładu Autora/Autorów w celu przeciwdziałania nieuczciwości naukowej, takiej jak „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
 • Przyjęcie i skierowanie tekstu do dalszego etapu lub odrzucenie tekstu niezgodnego z tematyką czasopisma, zduplikowanego, przygotowanego niezgodnie z instrukcją dla Autorów czy o objętości większej niż wymagana oraz naruszającego zasady etyki w publikacjach naukowych.
 • Powiadomienie Autora w przypadku odrzucenia artykułu.
 • Wyznaczenie recenzentów zgodnie z procedurą recenzowania.
 • Opracowanie recenzji zgodnie z procedurą recenzowania.
 • Przesłanie Autorowi informacji o wynikach recenzji.
 • Korekta tekstu przez Autora oraz przesłanie go do Redakcji.
 • W razie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przesłanie poprawionej wersji tekstu Recenzentom.
 • Uiszczenie opłaty za publikację.
 • Przesłanie tekstu do Wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji lub uwzględnieniu uwag Recenzentów.
 • Korekta językowa i techniczna tekstu.
 • Opracowanie redakcyjne numeru.
 • Umieszczenie numeru na stronie internetowej czasopisma.
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214