PL EN
Numerical analysis of segment of steel-concrete bridge girder loaded by dead load
 
More details
Hide details
Publication date: 2019-07-10
 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo 2016;22(1)
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214