PL EN
O czasopiśmie
 


Redaktor naczelny: Maciej Major
ISSN: 0860-7214


Czasopismo jest rocznikiem prezentującym wyniki badań (eksperymentalnych, numerycznych i teoretycznych) z szeroko pojętego zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska oraz mechaniki. W czasopiśmie publikowane są: artykuły badawcze, przeglądowe, krótkie komunikaty naukowe oraz stadia przypadku. Czasopismo działa na zasadach Open Access. Użytkowanie zawartych na stronie treści możliwe jest wyłącznie w oparciu o licencję Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Autorzy ponoszą część opłat za publikację artykułów (szczegóły w zakładce Informacje dla autorów)

Czasopismo jest uczestnikiem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Czasopismo jest indeksowane (zarejestrowane) w bazach:
ICI Journal Master List, Google Scholar, PBN/POL-index, BazTech, CEON Biblioteka Nauki, INFONA, EuroPub, Katalog Biblioteki Narodowej, Wirtualna Biblioteka Nauki, ARIANTA.

Punktacja wg MNiSW:
20 punktów, zgodnie wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Index Copernicus Value:
ICV 100,00
Obszar wiedzy:
nauki techniczne
Dziedzina nauki:
nauki inżynieryjno-techniczne
Podstawowa dyscyplina naukowa:
inżynieria lądowa i transport
Pozostałe dyscypliny naukowe:
architektura i urbanistyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mechanika
Kategoria wg Thomson Reuters:
Civil engineering, Architecture and urbansciences, Environmental engineering, Mechanics, Materials engineering
Częstość ukazywania się:
rocznik
Wersja pierwotna czasopisma:
papierowa
Afiliacja czasopisma:
Politechnika Częstochowska

Polityka wydawnicza

  • Artykuły niezgodne z tematyką czasopisma nie są przyjmowane.
  • Ze względu na próby zwiększenia zasięgu czasopisma publikowane są artykuły wyłącznie w języku angielskim i rosyjskim. Wszystkie artykuły przygotowane w języku rosyjskim posiadają tytuł, streszczenie i słowa kluczowe również w języku angielskim.
  • O kolejności publikacji poszczególnych tekstów decyduje kolejność zakończenia ich procesu wydawniczego oraz waga i aktualność poruszanej tematyki.
  • Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację oraz umieszczenie w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.
  • Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje dwóch niezależnych Recenzentów z poza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Obowiązuje single-blind review proces. Recenzenci podpisują deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesów. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista Recenzentów publikacji jest udostępniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
  • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania, jego oryginalność oraz zamieszczone informacje czy ewentualne podziękowania. Czasopismo podejmuje działania na rzecz przestrzegania reguł etyki w publikacjach naukowych zgodnie z wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce oraz Committee on Publication Ethics. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej dotyczące zjawiska plagiatu, ghostwriting lub guest authorship będą ujawniane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
  • Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są udostępnione na stronie internetowej czasopisma. Opublikowane treści są dostępne bezpłatnie do niekomercyjnego użytku na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).
 
eISSN:0526-5916
ISSN:0860-7214